Galerie

Podatki 2012

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W 2012r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości :
1. od gruntów :
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,54 zł od 1 m² powierzchni
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m² powierzchni
2. od budynków lub ich części :
- mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń  – 4,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,70 zł od 1 m² powierzchni  użytkowej
3. od budowli - 2% ich wartości.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:     
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 560 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 620 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 860 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

3.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
-od 3,5 tony do 12 ton – 1.160 zł
4.Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego:    
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 150 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą równą lub wyższą niż12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

7. Od autobusów w zależności od liczb miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc  - 800 zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.720 zł.
8. Dla pojazdów określonych w pkt. 1,3,5 i 7 wyprodukowanym przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
* powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 588 zł.
* powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 651 zł.
* powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 903 zł.
- od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
* od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.218 zł.
* od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
* od 7 ton i poniżej 12 ton - 158 zł.
- od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
* mniej niż 30 miejsc – 840 zł.
* równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.806 zł.
9. Dla pojazdów określonych  w pkt. 1,3 i 7 posiadających  katalizator stawki podatku zmniejsza  się  i określa się w wysokości:
a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 532 zł. 
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 589 zł.
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 817 zł. 
b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.102 zł.
c/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
- mniej niż 30 miejsc - 760 zł. 
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.634 zł. 

OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW
Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości :
1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 14,00 zł
2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   7,00 zł
3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 14,00 zł
4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 30,00 zł.

PODATEK ROLNY
- stawka ceny żyta – 53,00 zł za 1 dt
- wymiar podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 132,50 zł. 

PODATEK LEŚNY
- stawka podatku od 1 ha fizycznego  41,0696 zł (wg max stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)

OPŁATY KOMUNALNE
z dniem 1 maja 2012r. obowiązują :
- cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,45 zł netto za 1m³ 
- cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie – 2,45 zł netto za 1m³ 
- za zrzut ścieków 4,00 zł netto dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym ścieki dowożone od tej kategorii dostawców 
- za zrzut ścieków 4,50 zł netto dla pozostałych dostawców, ścieki dowożone.