Galerie

Podatki na 2011

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2011r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości :

 1. od gruntów :
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,49 zł od 1 m² powierzchni
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,80 zł od 1 ha powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,07 zł od 1 m² powierzchni
 2. od budynków lub ich części :
  • mieszkalnych - 0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego - 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 3,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,49 zł od 1 m² powierzchni  użytkowej
 3. od budowli - 2% ich wartości.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 505 zł
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 560 zł
  • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 770 zł
 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • od 3,5 tony do 12 ton - 1050 zł
 4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego:   
  • od 7 ton i poniżej 12 ton - 135 zł
 6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą równą lub wyższą niż12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 7. Od autobusów w zależności od liczb miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc  - 750 zł.
  • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600 zł.
 8. Dla pojazdów określonych w pkt. 1,3,5 i 7 wyprodukowanym przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
   • powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 546 zł.
   • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 609 zł.
   • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 840 zł.
  • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
   • od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.134 zł.
  • od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
   • od 7 ton i poniżej 12 ton - 142 zł.
  • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
   • mniej niż 30 miejsc - 788 zł.
   • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.680 zł.
 9. Dla pojazdów określonych  w pkt. 1,3 i 7 posiadających  katalizator stawki podatku zmniejsza  się  i określa się w wysokości:

  • a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
   • - powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 494 zł.
   • - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 551 zł.
   • - powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 760 zł.
  • b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów
   • - od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.026 zł.
  • c/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
   • mniej niż 30 miejsc - 713 zł.
   • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.520 zł.OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW
Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości :

 1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 14,00 zł
 2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   7,00 zł
 3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 14,00 zł
 4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 30,00 zł.


PODATEK ROLNY

 • stawka ceny żyta – 34,10 zł/q
 • wymiar podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 85,25 zł.

 

PODATEK LEŚNY

 • stawka podatku od 1 ha fizycznego  34,0230 zł (wg max stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)OPŁATY KOMUNALNE
z dniem 1 maja  2011r. obowiązują :

 • cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,25 zł netto za 1m³
 • cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie – 2,25 zł netto za 1m³
 • za zrzut ścieków - 3,50 zł netto dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym ścieki dowożone od tej kategorii dostawców,
 • za zrzut ścieków - 4,00 zł netto dla pozostałych dostawców,w tym ścieki dowożone.