Galerie

Podatki 2013

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W 2013r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości :
1. od gruntów :

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m² powierzchni
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,18 zł od 1 ha powierzchni
 • zajętych pod wody oznaczone w ewidencji gruntów  i budynków symbolem „Ws” grunty pod wodami stojącymi nie będącymi jeziorami lub zbiornikami             retencyjnymi i zbiornikami elektrowni wodnych - 0,10 zł od 1 m² powierzchni
 • pod drogami wewnętrznymi (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi) za wyjątkiem  nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  -  0,10 zł od 1 m² powierzchni
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m² powierzchni

2. od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego – 5,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń  – 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m² powierzchni  użytkowej

3. od budowli - 2% ich wartości.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 600 zł
 • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 660 zł
 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 910 zł


2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:


3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • od 3,5 tony do 12 ton – 1.220 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:


5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego:

 • od 7 ton i poniżej 12 ton - 160 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą równą lub wyższą niż12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

7. Od autobusów w zależności od liczb miejsc do siedzenia:

 • mniej niż 30 miejsc  - 840 zł.
 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.810 zł.

8. Dla pojazdów określonych w pkt. 1,3,5 i 7 wyprodukowanym przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 630 zł.
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 693 zł.
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 956 zł.
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.281 zł.
 • od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 168 zł.
 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
- mniej niż 30 miejsc – 882 zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.900 zł.

9.Dla pojazdów określonych  w pkt. 1,3 i 7 posiadających  katalizator stawki podatku zmniejsza  się  i określa się w wysokości:
a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 570 zł.
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 627 zł.
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 865 zł.

b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.159 zł.

c/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- mniej niż 30 miejsc - 798 zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.720 zł.

OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW
Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości :
1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 15,00 zł
2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   8,00 zł
3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 15,00 zł
4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 32,00 zł.

PODATEK ROLNY

 • stawka ceny żyta – 57,00 zł za 1 dt
 • wymiar podatku rolnego:

- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 142,50 zł,
- dla użytków rolnych  nie stanowiących gospodarstw rolnych od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – 285,00 zł.

PODATEK LEŚNY

 • stawka podatku od 1 ha fizycznego  41,0124 zł (wg max stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)


OPŁATY KOMUNALNE

z dniem 1 maja 2013r. obowiązują :

 • cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,59 zł netto za 1m³
 • cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie – 2,59 zł netto za 1m³
 • za zrzut ścieków 4,00 zł netto dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym ścieki dowożone od tej kategorii dostawców
 • za zrzut ścieków 4,50 zł netto dla pozostałych dostawców, ścieki dowożone.