Galerie

Podatki 2014r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2014r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości :

 1. od gruntów :
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m² powierzchni
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,23od 1 ha powierzchni
  • zajętych pod wody oznaczone w ewidencji gruntów  i budynków symbolem „Ws” grunty pod wodami stojącymi nie będącymi jeziorami lub zbiornikami             retencyjnymi i zbiornikami elektrowni wodnych - 0,10 zł od 1 m² powierzchni       
  • pod drogami wewnętrznymi (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi) za wyjątkiem  nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  -  0,10 zł od 1 m² powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m² powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego – 5,50 od 1 m² powierzchni użytkowej
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  •  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń  4,55 od 1 m² powierzchni użytkowej
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,05 zł od 1 m² powierzchni  użytkowej
 3. od budowli - 2% ich wartości.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej    

   12 ton:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie                   -    650 zł

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                           -    800 zł

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                - 1.050 zł

 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej      

    niż 12 ton:

·        od 3,5 tony do 12 ton                     -                      1.300 zł3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej     12 ton 

 4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z     naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub     wyższej niż 12 ton 

 


5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie 

    z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego:      

·        od 7 ton i poniżej 12 ton                             - 200 zł

 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną     masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie

    z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


    
a/ mniej niż 30 miejsc                                       -    960 zł.7. Od autobusów w zależności od liczb miejsc do siedzenia:

    b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc              - 1.865 zł.

 

8. Dla pojazdów określonych w pkt. 1,3,5 i 7 wyprodukowanym przed 1990 r. stawki podatku     zwiększa się i określa w wysokości:

a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie              -    683 zł.
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                  -    840 zł.
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                           - 1.103 zł.

b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

·        od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                         - 1.365 zł.

c/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę      całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością     rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

·        od 7 ton i poniżej 12 ton                                             -    210 zł.

d/ od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

·        mniej niż 30 miejsc                                                      -    1.008 zł.

·        równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 - 1.958 zł.

 

9. Dla pojazdów określonych  w pkt. 1,3 i 7 posiadających  katalizator stawki podatku     zmniejsza  się  i określa się w wysokości:

 

a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

·         powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                     - 618 zł.

·        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                          - 760 zł.

·        powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                   - 998 zł.

 

b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie

    z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów

·        od 3,5 tony i poniżej 12 ton                             -  1.235 zł.

 

c/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

·        mniej niż 30 miejsc                                                      -   912 zł.

·        równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 -1.772 zł.

OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW
Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości :

 1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 15,00 zł
 2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   8,00 zł
 3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 15,00 zł
 4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 32,00 zł.

PODATEK ROLNY

 • stawka ceny żyta – 59,00 zł za 1 dt
 • wymiar podatku rolnego:

-  dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość

                     pieniężną 2,5q żyta – 147,50 zł,

                  - dla użytków rolnych  nie stanowiących gospodarstw rolnych od 1 ha fizycznego

                     wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – 295,00 zł.

PODATEK LEŚNY

 • stawka podatku od 1 ha fizycznego  37,6310 (wg stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)

OPŁATY KOMUNALNE:

 • cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,59 zł netto za 1m³
 • cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie - 2,59 zł netto za 1m³
 • za zrzut ścieków 4,00 netto dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli, w tym ścieki dowożone od tej kategorii dostawców
 • za zrzut ścieków 4,50 netto dla pozostałych dostawców, ścieki dowożone
 • stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od liczebności gospodarstwa domowego wynoszą:

Przy segregacji odpadów

            1) gospodarstwo jednoosobowe                     - 11 zł,

            2) gospodarstwo dwuosobowe                       - 20 zł,

            3) gospodarstwo trzyosobowe                        - 28 zł,

            4) gospodarstwo czteroosobowe                    - 36 zł,

            5) gospodarstwo pięcioosobowe                     - 42 zł,

            6) gospodarstwo sześcioosobowe                   - 47 zł,

            7) gospodarstwo siedmioosobowe i więcej      - 51 zł.

 

Przy braku segregacji odpadów

            1) gospodarstwo jednoosobowe                     - 18 zł,

            2) gospodarstwo dwuosobowe                       - 33 zł,

            3) gospodarstwo trzyosobowe                         - 45 zł,

            4) gospodarstwo czteroosobowe                     - 60 zł,

            5) gospodarstwo pięcioosobowe                     - 72 zł,

            6) gospodarstwo sześcioosobowe                  - 81 zł,

            7) gospodarstwo siedmioosobowe i więcej      - 90 zł.