Termin i porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy

   XXXVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 11.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy  Rozdrażew na 2014r.,
2/ zmian budżetu gminy na 2013r.,
3/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych Rady Gminy Rozdrażew.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2014-2019
5. Uchwalenie  budżetu gminy Rozdrażew na 2014 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.