Termin i porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy

XXXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 28 marca 2018r.  o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rozdrażew. 
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
       problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie 
       gminy Rozdrażew w 2017r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1/ zmian budżetu  gminy na 2018r.,
     2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025,
     3/ wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
        w miejscach publicznych na terenie Gminy Rozdrażew,
     4/ zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
         wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
         kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
         dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego,
         psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli
         terapii pedagogicznej i socjoterapii, obowiązujących w przedszkolach,
         szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę,
      5/ podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
         numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
      6/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.