Komunikaty własne

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dzielicorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach"

Czytaj więcej...

PIT 0 dla młodych - informacja

1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych. Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychodu z pracy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej,

Czytaj więcej...

Informacja z obrad IX sesji Rady Gminy.

   W dniu 5 sierpnia 2019r. odbyła się IX sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia trzech uchwał.

Czytaj więcej...

Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Czytaj więcej...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że do końca sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Przebudowy dróg gminnych

Zakończone zostały prace przy przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych.

Czytaj więcej...

Wspólne inwestycje przy powiatówkach

W lipcu odbył się odbiór techniczny zrealizowanych z udziałem środków finansowych gminy zadań przy drogach powiatowych: budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków – Rozdrażew

Czytaj więcej...

Informacja z obrad VIII sesji Rady Gminy

W dniu  17 lipca 2019r.  odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Podczas sesji Rada Gminy podjęła pięć uchwał. Pierwszą uchwałą znowelizowała tegoroczny  budżet

Czytaj więcej ...

Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

Informujemy, że najnowszy raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 15.07.2019 r. wykazał dla naszej gminy zagrożenie wystąpienia suszy dla kukurydzy na ziarno i kiszonkę (na glebach kategorii I i II)

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Jak przetrwać upał

Wraz  ze  wzrostem  temperatur  znacząco  wzrasta  ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu.
Czytaj więcej ...

 

Powstanie DZIELICORELAKSOWNIA

Sukcesem zakończyły się starania sołectwa Dzielice i Urzędu Gminy Rozdrażew o dofinansowanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach w ramach projektu "Dzielicorelaksownia".

Czytaj więcej...

Nagrodzeni absolwenci z najlepszymi wynikami egzaminów

Uroczystości  zakończenia roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi były okazją do wręczenia przez Wójta Gminy listów gratulacyjnych

Czytaj więcej...

Świadczenie 500 plus na każde dziecko

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Czytaj więcej....

Informacja z obrad VII sesji Rady Gminy

 W dniu  7 czerwca 2019r.  odbyła się VII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Czytaj więcej...