Galerie

XXXVI sesja Rady Gminy

W dniu 15 lutego 2010r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad XXXV sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ zatwierdzenia  Planów Odnowy Miejscowości Rozdrażew, Dzielice, Grębów, Nowa Wieś,

2/ uchwalenia statutu sołectwa: Rozdrażew, Dzielice, Grębów, Nowa Wieś,

3/ wyrażenia zgody na objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

4/ zmian w budżecie gminy na 2010r.,

5/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

6/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy,

7/ zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2010 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.