Galerie

Informacja z obrad XXXVI sesji Rady Gminy

W dniu 15 lutego 2010r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew, podczas której podjęto 9 uchwał. Pierwsze dotyczyły uchwalenia statutów sołectw: Rozdrażew, Dzielice, Grębów i Nowa Wieś. Przyjęcie nowych statutów w miejsce pochodzących z 1990r. umożliwiło dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów. Uregulowano i doprecyzowano m.in. zapisy dotyczące trybu wyboru organów sołectwa, odwołania sołtysa przed upływem kadencji, ważności głosu oraz funkcjonowania funduszu sołeckiego. Statuty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zebrania Wiejskie powyższych sołectw (więcej)