Galerie

Termin i porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy

W dniu 29 maja 2014r.  o godz. 10.00  w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się  XXXIX sesja Rady Gminy.

 Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy  o pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
    z sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Rozdrażew za 2013r. oraz
    udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
2/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2014r.,
3/ zmian budżetu gminy na 2014r.,
4/ wyrażenie zgody na sprzedaż i zamianę nieruchomości  położonych w Maciejewie,
5/ określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozdrażew na 2014r.,
6/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
7/ ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zamknięcie obrad.