Galerie

Karta Dużej Rodziny

Dnia 16.06.2014r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755) wchodzi w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Instytucje i firmy, które oferują zniżki rodzinom będzie można znaleźć na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:
- rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
•    w wieku do ukończenia 18 roku życia
•    w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
•    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności. Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów – składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:
 - w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,
 - w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,
 - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 - w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w instytucjach kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, komunikacji miejskiej i innych.
Wydawanie wniosków o uzyskanie Karty rozpoczyna się dnia 16.06.2014 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie. Karty wydawane są bezpłatnie.
Wnioski pobrać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie lub poniżej (pobierz)