Galerie

Termin i porządek obrad XL sesji Rady Gminy

W dniu 4 lipca 2014r. o godz. 11.00  w obiekcie rekreacyjnym na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbędzie się XL sesja Rady Gminy

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIX sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o działalności Powiatowego Zarządu Dróg i  zamierzeniach
    inwestycyjno - remontowych na terenie gminy Rozdrażew.
4. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013 – 2019,
    2/ zmian budżetu gminy na 2014r.,
    3/ powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy,
    4/ ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych,
    5/ przyjęcia do realizacji projektu  pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Rozdrażew”
       dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.