Galerie

Termin i porządek obrad 42 sesji Rady Gminy

W dniu 29 września 2014r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej  w Rozdrażewie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółów  z obrad XL i XLI I sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. wraz
    z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
   2/ przeznaczenia umorzonej  części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
   3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2014 roku,
   4/ zmian budżetu gminy na 2014r.,
   5/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew,
   6/ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew,
   7/ uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozdrażew na lata 2014 -2032,
   8/ nadania nazwy obiektowi rekreacyjnemu.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.