Galerie

XXXVII sesja Rady Gminy

W dniu 29 marca 2010r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVI sesji.
3. Informacja o działalności Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zamierzeń nwestycyjno - remontowych na obszarze gminy Rozdrażew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2009r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zabezpieczenia środków finansowych na realizację rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Chwałki w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w konkursie – „Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych”,
2/ przystąpienia gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pod tytułem „Aktywna Integracja w gminie Rozdrażew,”
3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących  fundusz sołecki,
4/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.