Galerie

Siódma kadencja samorządu gminy rozpoczęta

1 grudnia 2014r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Rozdrażew. Sesja rozpoczęła się  od złożenia ślubowania przez radnych.

Następnie ślubowanie złożył Mariusz Dymarski obejmując ponownie funkcję Wójta Gminy Rozdrażew. W kolejnym punkcie porządku obrad przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady. Funkcję przewodniczącego radni powierzyli ponownie Arturowi Jakubkowi, który był jedynym kandydatem.Na wiceprzewodniczącego zgłoszono również jedną kandydaturę. Na stanowisko to Rada wybrała Mirosława Jarockiego, który funkcję radnego sprawuje nieprzerwanie od 2002r., a w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady. Rada przyjęła Informację o stanie gminy, złożoną przez Wójta Gminy. Zgodnie z uregulowaniami Statutu Gminy powołała trzy stałe komisje, które podczas najbliższych posiedzeń wyłonią osoby kierujące ich pracami.


Sesja1
Sesja2
Sesja5
Sesja3
Sesja4