Galerie

Termin i porządek obrad IV sesji Rady Gminy

IV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 marca 2015r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad III sesji.
2. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rozdrażew za 2014r.
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy
    Rozdrażew w 2014r.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
     pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
     o pożytku publicznym i wolontariacie za rok 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1/ zmian budżetu gminy na 2015r.,
     2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2015 – 2019,
     3/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.