Galerie

Termin i porządek obrad V sesji Rady Gminy

W dniu 28 maja 2015r.  o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się V sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad IV sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Rozdrażew za 2014r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
2/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2015r.,
3/ zmian budżetu gminy na 2015r.,
4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew,
5/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru gminy Rozdrażew  do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.