Galerie

XXXVIII sesja Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia 2010r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVII sesji.
2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009r.,
2/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na obszarze Gminy Rozdrażew na 2010r.,
3/ zmian w budżecie gminy na 2010r.,
4/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego,
5/ rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy Rozdrażew.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.