Galerie

Termin i porządek obrad VIII sesji Rady Gminy

VIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 10 września  2015r. o godz.  9.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad VII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
    z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu gminy na 2015r.,
    2/ szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
        rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter
        cywilnoprawny przypadających Gminie Rozdrażew lub jej jednostkom
        organizacyjnym oraz  wskazania organu do tego uprawnionego,
    3/ zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
        Krotoszyńskiemu w 2015 roku,           
    4/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
        i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
        pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości
        Rozdrażew - przedłużenie ul. Witosa”,
    5/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy
        Rozdrażew na lata 2007-2015,
    6/ wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew na kadencję 2016-2019.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.