Galerie

Termin i porządek obrad IX sesji Rady Gminy

IX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz.10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad obejmuje  

1. Przyjęcie protokółu z obrad VIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew
   za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
       Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
    2/ zmian budżetu gminy na 2015r.,
    3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 2015-2019,
    4/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
    5/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
       odpadami komunalnymi,
    6/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
       odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
       tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
       opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    7/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
       komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
    8/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
    9/ rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rozdrażew.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.