Ważne informacje dotyczące odpadów komunalnych

W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczący wzrost liczby worków z tzw. odpadami zielonymi, wystawianych przed posesje.

Przy niektórych posesjach ustawiano po kilkanaście worków. Wielu mieszkańców umieszcza w nich nie tylko skoszoną trawę, ale również całość zebranych z posesji liści i resztek roślin ogrodowych. Tymczasem przepisy dopuszczają indywidualne kompostowanie tego typu odpadów na terenie posesji i wykorzystanie jako naturalny nawóz. Przepisy dopuszczają również spalanie resztek roślin na terenie ogrodów w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 
Zachęcamy do tego, gdyż odbiór i zagospodarowanie liści i trawy jako odpadu komunalnego pochłania 423zł za każdą tonę z opłat zebranych od mieszkańców. Powoduje to więc znaczące zwiększenie kosztów ponoszonych na odbiór odpadów, a tym samym może spowodować konieczność podwyższenia opłaty za zagospodarowanie odpadów. Wiąże się to z nałożonym na gminy ustawowym obowiązkiem bilansowania wpływów z opłaty oraz  kosztów ponoszonych w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Za kilka dni 1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień związany nie tylko z czasem spędzonym na cmentarzu przy grobach najbliższych, ale również powstawaniem bardzo specyficznych odpadów. Z tego powodu przypominamy wszystkim mieszkańcom, że szklane znicze, wypalone wkłady nie są odpadami bezpośrednio wytworzonymi w gospodarstwie domowym, a na cmentarzu. Dlatego nie należy zabierać ich do domów i wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady bądź worka na szkło/tworzywa sztuczne.  Jedynym miejscem, gdzie odpady te winny być składowane to właściwy pojemnik na cmentarzu, a następnie odbierane przez firmy posiadające zezwolenia na odbiór tego typu odpadów. Praktyka zabierania tych odpadów nie tylko może powodować wzrost opłat, ale przede wszystkim naraża mieszkańca na to, że firma wywozowa stwierdzi złamanie zasad segregacji odpadów co spowoduje czasowe podwyższenie opłaty do poziomu opłaty pobieranej w przypadku braku segregacji.