Galerie

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że od 01.11.2015 r.  zasiłek rodzinny przysługuje

gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 674,00zł - netto. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota wynosi  764,00zł - netto. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać do 30 listopada 2015r.  Wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015r.
Od 01.11.2015 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
2. 118,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
3. 129,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego od 01.11.2015r. :
1. 1.000,00zł z tytułu urodzenia dziecka
2. 400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
3. 185,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 370,00zł
4. 90,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5. 80,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
6. 100,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
7. 100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
8. 105,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości
9. 63,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.
Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosić będzie miesięcznie:
1. 153,00zł zasiłek pielęgnacyjny  –  przysługuje dzieciom do 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i osobom nieposiadającym dodatków do emerytury z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia )
2. 520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli zrezygnują z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny ( obowiązuje kryterium dochodowe -  764,00 zł  )
3. 1.200zł świadczenie pielęgnacyjne -  przysługuje rezygnującym z zatrudnienia rodzicom dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W razie jakiejkolwiek zmiany sytuacji rodziny należy poinformować organ właściwy wypłacający świadczenia.