Galerie

Termin i porządek obrad X sesji Rady Gminy

W dniu 30 listopada 2015r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się X sesja Rady Gminy 

 Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad IX sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy,
2/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków:
    od  nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
3/ wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew,
4/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy,
5/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami
    pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski