Termin i porządek obrad XI sesji Rady Gminy

XI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 29 grudnia 2015r.  o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu gminy na 2015r.,
2/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania      Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Rozdrażew na 2016r.,
3/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.,
4/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
5/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016r.,
6/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości tej opłaty,
7/ zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew,
8/ uchylenia uchwały  w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty  za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
9/ zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru  gminy Rozdrażew .
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  2016-2025.
5. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2016 rok.