Galerie

Informacja z obrad XXXIX sesji Rady Gminy

W dniu 17 maja  2010r.  odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym w celu podjęcia trzech uchwał. Pierwszą uchwałą upoważniono Wójta Gminy do zawarcia porozumienia mającego na celu przekazanie przez Powiat środków rekompensujących  utrzymanie czystości ulic i placów stanowiących drogi powiatowe.

Drugą  podjętą  uchwałą  udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu. Pomoc w wysokości 25.000 zł umożliwi zwiększenie zakresu modernizacji odcinka drogi powiatowej w miejscowości Grębów. W wyniku podjętych starań Powiat zwiększy o 50% obecny zakres inwestycji (planowany pierwotnie na długości 110m), na który został rozstrzygnięty przetarg. Ponadto zadeklarowane dodatkowe środki Powiatu oraz gminy Rozdrażew umożliwią przeprowadzenie drugiego przetargu na kolejny odcinek tej inwestycji. Łączne nakłady ze strony Powiatu w bieżącym roku mają wynieść 375 tys. zł.   
Ostatnią uchwałą dokonano zmian budżetu gminy na 2010r. Zarówno dochody i wydatki zwiększono  o kwotę 346.499zł. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom (270.946zł), realizację programu dożywania w szkołach (3.600zł) oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (5.453zł). Wprowadzono ponadplanowe wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT (64.250zł), pozostałych niewygasających wydatków roku 2009 (2.000zł).  Po stronie wydatków zwiększono nakłady  na budowę dróg w Trzemesznie i Dzielicach oraz projekt linii oświetleniowej na Osiedlu w Rozdrażewie.  Dodatkowe wpływy z wynajmu sali w Dąbrowie przeznaczono na wynagrodzenie gospodarza sali (250zł).
Do budżetu wprowadzono kwotę 25.000zł z wolnych środków za rok 2009 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Grębowie, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą. Ponadto w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Rada przesunęła termin zakończenia planowanej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Nowa Wieś i Budy z roku 2014 na rok 2013. Powyższe przesunięcie ma gminie umożliwić pozyskanie dofinansowania zadania ze środków PROW 2007- 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.