Galerie

Termin i porządek XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 22 stycznia 2016r.  o godz. 10.00  w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XII nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew

Proponowany porządek :
1.  Otwarcie sesji.
2.  Podjęcie uchwał  w sprawach:
     1/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
         komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
         składania deklaracji za pomocą środków komunikacji  elektronicznej,
    2/ zmiany uchwały  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
         potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
         przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych
         form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.