Galerie

Informacja z obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 22 stycznia 2016r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał.

Pierwszą uchwałą Rada określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Konieczność ustalenia nowego  wzoru deklaracji wynikła z opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały wprowadzającej z dniem 1 lutego 2016r. nowe stawki opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarówno zmiana stawki opłaty, jak i zmiana wzoru deklaracji nie wymaga ponownego jej składania przez właścicieli nieruchomości, jeśli nie zaszły zmiany rzutujące na wymiar opłaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku nowych stawek urząd powiadamia właścicieli posesji. Konieczność złożenia nowej deklaracji nastąpi jedynie w przypadku zmiany liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe. 
Następną uchwałą Rada dokonała zmiany uchwały określającej kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Uchwała wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków w konsekwencji czego podlegają one obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Ustawa zwolniła jednocześnie dzieci 5-letnie z obowiązku przygotowania, wskutek czego będą podlegać postępowaniu  rekrutacyjnemu przy przyjęciu do przedszkola w przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu. Omawiana uchwała określiła na nowo punktację dla kryterium wieku dziecka.
W ostatnim punkcie obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2015.