Galerie

Termin i porządek obrad XIII sesji Rady Gminy

26 lutego 2016r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Informację o działalności  Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
    w Gostyniu.
2. Przyjęcie protokółów z obrad XI i XII sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na objęcie udziału Samorządowego Funduszu Poręczeń
    Kredytowych Sp.  z o.o. w Gostyniu,
2/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
3/ zmian budżetu gminy na 2016r.,
4/ określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2016 r.,
5/ nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych,
6/ zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
    którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz
    zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
    wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
7/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew,
8/ przyjęcia planów  pracy na rok 2016.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.