Galerie

Program „Rodzina 500 plus”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wchodząca w życie 1 kwietnia 2016r. wprowadza program „Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze

w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub (a w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – 1.200zł) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Kwota świadczenia to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie podlegająca egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego czy świadczeń rodzinnych.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ustawa przewiduje również możliwość złożenia przez internet tzw. e-wniosku za pomocą: portalu empatia.mrpips.gov.pl, platformy usług elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej. Program wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie programu do dnia 30 września 2017r. Bez straty prawa do świadczenia wniosek będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy (czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016) – wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem począwszy od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia  wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek.
W przypadku urodzenia dziecka prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Więcej informacji na stronach:  http://www.poznan.uw.gov.pl/rodzina-500-plus  lub  www.mrpips.gov.pl