Galerie

Relacja z obrad XIII sesji Rady Gminy

XIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 26 lutego 2016r. W jednym z pierwszych punktów  zaproszona na sesję Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

Pani Aneta Karkosz przedstawiła informację z działalności poręczeniowej Funduszu z uwzględnieniem terenu gminy Rozdrażew. Fundusz od 2002r. wspiera działające przedsiębiorstwa i osoby zakładające działalność gospodarczą. W ocenie ratingowej zajął drugą pozycję w kraju co gwarantuje, że jest bezpiecznym i wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Udziałowcami Funduszu są Bank Gospodarstwa Krajowego,  2 stowarzyszenia oraz 35 jednostek samorządu, w tym od 2008r. gmina Rozdrażew. Obecnie wartość posiadanych udziałów Funduszu wynosi ponad 15 mln zł, a wartość udzielonych 3.800 poręczeń to kwota ponad 417 mln zł. Pani Prezes przedstawiła warunki poręczeń oferowanych przedsiębiorcom i osobom zakładającym działalność gospodarczą w formie: kredytów, pożyczek, leasingu, wadium, gwarancji oraz wdrażanego factoringu. Fundusz realizuje od 2010r. projekt Jeremie wspierając rozwój i innowacyjność wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tej inicjatywy pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa 165 mln zł, udzielając 1.600 poręczeń o wartości  ponad 216 mln zł. Oferuje przedsiębiorcom kartę wadialną, ułatwiającą łatwy i szybki start w przetargach, która bezpłatnie dostępna jest do końca czerwca br.  
Gmina Rozdrażew posiada w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu pięć udziałów o wartości 50 tys. zł, co stanowi 0,33% kapitału zakładowego. Wartość zabezpieczonych transakcji wynosi niespełna 1,5 mln zł, a kwota udzielonych poręczeń przedsiębiorcom z terenu gminy  930 tys. zł. Przedstawiona analiza wykazała, że statystycznie na terenie gminy najczęściej z poręczeń Funduszu korzystają: mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne, zatrudniające do 10 osób, zajmujące się głównie produkcją, zaciągające kredyty obrotowe. Wnioskowane poręczenia stanowią kwoty najczęściej z przedziału do 50 tys. zł.
Prezes Funduszu podziękowała gminie Rozdrażew i pozostałym udziałowcom za wsparcie, które sprawiło, że poręczenia oferowane przez SFPK w Gostyniu, jako jedyne w kraju, pozyskały znak jakości „LAUR EKSPERTA”.
   W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła dziewięć uchwał. Pierwszą z nich Rada wyraziła zgodę na objęcie udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. W związku z wykorzystaniem przez przedsiębiorców z terenu gminy kapitału poręczeniowego przypadającego z tytułu dotychczasowych udziałów gminy, zadecydowano o objęciu dodatkowego udziału. Pozwoli to na skorzystanie z udzielanych przez Fundusz poręczeń kolejnym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dla rozwoju swych zakładów oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Drugą z tych uchwał Rada znowelizowała podjętą w grudniu 2015r. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków k. Ostrowa Wlkp. W ciągu dwóch lat gmina przekaże na ten cel łącznie 9.022 zł. Zgodnie z sugestię organu nadzorczego Rada wskazała odrębnie kwoty dofinansowania przypadające na rok 2016 i 2017.

Podczas sesji Rada Gminy dokonała zmian w tegorocznym budżecie gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 52.219zł. Do budżetu wprowadzono otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe przeznaczone na realizację programów dożywiania w szkołach (7.400zł) oraz „Rodzina 500+” (11.333zł). Wprowadzone ponadplanowe wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT, najmu pomieszczeń, uregulowania zaległości podatkowych i zwrotu udziałów w spółce oświetleniowej przeznaczono na: pokrycie należności związanych z odzyskaniem podatku VAT (6.248zł), zabezpieczenie udziału gminy na realizację stypendiów dla uczniów (2.280zł) oraz zwiększenie planowanych wydatków na klimatyzację świetlicy w Dąbrowie (24.958zł).
W ramach przesunięć wydatki przeznaczone na oświetlenie dróg i ulic zabezpieczono na opracowanie  gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej (18.000zł).

Realizując coroczny obowiązek Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na rok 2016. Program określa  zadania, zasady ich realizacji oraz koszty wynikające z zabezpieczonych środków budżetu gminy. Stanowi on, że opiekę bezpańskim zwierzętom z terenu gminy zapewni schronisko w Radlinie, gm. Jarocin.

   Piąta podjęta uchwała dotyczyła nadania nazw ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych na osiedlu w Rozdrażewie. Konieczność podjęcia uchwały wynikła z zawansowania zabudowy zbytych przez gminę działek. Uwzględniając propozycje nazw ulic zgłoszone przez nabywców działek, Rada nadała ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Polnej nazwę „Spokojna”. Natomiast ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Witosa nadano nazwę „Rozdrażewskich”. Upamiętnia ona nazwę rodu, który w początkach istnienia Rozdrażewa zapewnił miejscowości rozwój. 

   Podczas sesji dokonano nowelizacji uchwały określającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rada wprowadziła do wykazu stanowisk doradcę zawodowego w wymiarze pełnego etatu zajęć - 20 godzin tygodniowo. Uchwała umożliwi  wprowadzenie specjalnych zajęć dla uczniów gimnazjum, które ułatwiałyby wybór kierunku dalszej  edukacji i przygotowanie do zawodu.

   Kolejne dwie uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy w 2015r. i planów ich pracy na rok 2016. Plan pracy Rady Gminy zakłada przyjęcie m.in. sprawozdania z realizacji współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, informacji z działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z uwzględnieniem stanu prac nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Rada pozna formy pomocy dla rolników  realizowane przez Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W październiku przedłożona zostanie Radzie informacja o stanie bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu. Plany pracy Komisji Rady Gminy zakładają posiedzenia Komisji każdorazowo przed sesją i analizę projektów uchwał. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zapozna się z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Radlinie. Komisja Spraw Społecznych przewiduje wizyty w Filii Szkoły Podstawowej w Dzielicach i Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi. W miesiącu październiku zapozna się z realizacją programu „Rodzina 500+”.
Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2016r. siedmiu posiedzeń, na których zajmie się wykonaniem  budżetu za rok 2015, kosztami funkcjonowania stacji wodociągowych Dąbrowa, Dzielice, Rozdrażew oraz oczyszczalni ścieków. Skontroluje dokumentację z budowy kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ul. Witosa w Rozdrażewie, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zbada przeprowadzone przetargi na realizację zadań drogowych.

   Ostatnią podjętą uchwałą Rada wyznaczyła jednostkę organizacyjną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Realizując postanowienia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rada wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego nałożonych gminom nowym programem „Rodzina 500+”.