Galerie

Termin i porządek obrad XIV sesji Rady Gminy

XIV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 30 marca 2016r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy
   Rozdrażew za 2015r.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
   problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie
   gminy Rozdrażew w 2015r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1/ zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
      alkoholowych na obszarze gminy Rozdrażew na 2016r.,
   2/ zmiany gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2016r.,
   3/ zmian budżetu gminy na 2016r.,
   4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 2016-2025,
   5/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   6/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,
   7/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,      wychowawczych i opiekuńczych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.