Galerie

Termin i porządek obrad XV nadzwyczjanej sesji Rady Gminy

W dniu 27 kwietnia 2016r.  o godz. 9.00  w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XV nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1.  Otwarcie sesji.
2.  Podjęcie uchwał  w sprawach:
     1/ wyrażenia zgody na zawarcie z samorządem Powiatu Gostyńskiego porozumienia 
           w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia
           publicznego na dostawę energii elektrycznej.
     2/ zmian budżetu gminy na 2016r.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.