Galerie

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Rozdrażew mając na uwadze konieczność stałego polepszenia warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew"

 W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.:

"Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew"
wykonane zostaną: 
 • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
     Gminy Rozdrażew,
 • Stworzenie bazy danych zawierającej
     wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na
     ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i
     obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy
     Rozdrażew na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i
     monitorowaniem PGN,
 • Przygotowanie działań informacyjno-promocyjnych
     dotyczącej PGN poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu
     zgodnie z „Wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze 
  środków WFOŚiGW w Poznaniu
  http://www.wfosgw.poznan.pl
 • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
     na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument
strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie
działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport
publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna,
zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną
działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz
zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.
Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i
pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które
wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na
gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego.
 Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania
się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO),
Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz
środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW). 
 Aby projekt spełniał
oczekiwania powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (AM Trans Progres sp. z
o.o.) i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede
wszystkim Urząd Gminy) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy), którzy
mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do
zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez
uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które
może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i
konsumentem w jednym).  
Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy, działań
z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub
planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także
oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać
się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w
konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań,  www.amtrans.pl
Załączniki do pobrania:
Ankieta dla
Mieszkańców - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew
Ankieta dla
Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew