Galerie

Termin i porządek obrad XVI sesji Rady Gminy

XVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016r.  o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
    oraz formach  pomocy udzielanej rolnikom.
2.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z Gminy Rozdrażew
    z organizacjami   pozarządowymi za 2015r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
     ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy Rozdrażew za 2015r. oraz
     udzielenie Wójtowi Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.