Galerie

Informacja z obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 10 czerwca 2016r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Przyczyną  zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał.

Pierwszą  uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet. W ramach przesunięć planowane wydatki na przebudowę drogi w Maciejewie przeznaczono na zwiększenie  wydatków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową  oraz niezbędną  infrastrukturą (206.530zł). Dodatkowo zabezpieczono środki na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (1.500zł).
 W konsekwencji zmian budżetu dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. W zestawieniu przedsięwzięć  zwiększono limit zobowiązań na  budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do kwoty 898.151 zł.
Obie uchwały miały związek z wymogami spowodowanymi staraniem  o uzyskanie pożyczki na to zadanie.