Galerie

Program "Wyprawka szkolna"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w szkołach na terenie gminy w terminie  do 16 września 2016r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” można składać wnioski dotyczące dofinansowania zakupu podręczników 

do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pomoc w formie dofinansowania skierowana zostaje do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015r. poz. 2156, ze zm.) W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,    w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym lub znacznym   uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkół podstawowych oraz III gimnazjum przysługuje pomoc w dofinansowaniu na zakup materiałów edukacyjnych. 
                                      

 Rozdrażew,2016-07-20