Galerie

Relacja z obrad XVIII sesji Rady Gminy

XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 20 lipca 2016r. Podczas sesji Rada Gminy podjęła trzy uchwały.

Pierwszą z nich  Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 95.762,81 zł. Do budżetu wprowadzono: dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zakup podręczników dla uprawnionych do tego uczniów (41.202,81zł), zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych (2.000zł) oraz środki pozyskane przez OSP Dąbrowa na zakup samochodu strażackiego dla tej jednostki (2.500zł). Wprowadzone ponadplanowe dochody z tytułu: podatków, czynszów i opłat (łącznie 46.214zł) oraz pobranych kar za nieterminowe opracowanie dokumentacji PSZOK-u (3.646zł) zabezpieczono na zwiększenie środków przeznaczonych na: pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy (5.000zł), promocję gminy (2.000zł), wynagrodzenia z pochodnymi w administracji z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych pracowników i konieczności czasowej kontynuacji zatrudnienia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych (28.760zł), naprawę dachu nad kotłownią starej szkoły w Rozdrażewie (2.100zł) oraz zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ekipy drogowej Urzędu (12.000zł).
W ramach nowelizacji budżetu dokonano przesunięć po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na:  zwiększenie wydatków na pierwszy etap przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych w Rozdrażewie (o 231.000zł), budowę i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalny wraz z drogą dojazdową (o 50.000zł) oraz wynagrodzeń z pochodnymi w przedszkolach (33.500zł, co jest efektem uruchomienia dodatkowych oddziałów od września 2016r.). Ponadto zabezpieczono środki na  doposażenie przedszkola w Rozdrażewie (18.000zł) i zakup samochodu do przewozu posiłków (24.500zł), wyposażenie nowych pomieszczeń w przedszkolu w Nowej Wsi (30.000zł)  oraz remont dwóch pomieszczeń klasowych szkoły w Nowej Wsi (12.000zł). Na powyższe zadania przeznaczono: oszczędności wynikające z rozliczenia przebudowy i remontu dróg gminnych (164.530zł), środki wynikające z przesunięcia na kolejne lata realizacji: przebudowy odcinka drogi w Maciejewie, drugiego etapu zagospodarowania GOSiR, wykonania dokumentacji rozbudowy przedszkola w Rozdrażewie i przebudowy drogi w Nowej Wsi (łącznie 201.470zł) oraz zmniejszenia planowanych nakładów na przygotowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Dzielicach oraz modernizacji Ośrodka (33.000zł).
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 w oparciu o zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków na zdanie przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych, budowę i wyposażenie PSZOK-u oraz zmniejszono na modernizację i  zagospodarowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. Realizację przebudowy drogi w Maciejewie przesunięto na 2017r. (w związku z planem ubiegania się o dofinansowanie przebudowy), a wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Nowej Wsi na rok 2018.
Ostatnią uchwałą Rada przyjęła zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Rozdrażew. Uchwała reguluje ogólne zasady i warunki wnoszenia, nabywania i zbywania oraz umarzania udziałów i akcji w spółkach z o.o. odpowiedzialnością lub akcyjnych, do których gmina może przystępować. Ponadto zawiera upoważnienie i zasady dokonywania czynności z tym związanych przez Wójta.