Galerie

Stypendia socjalne

Informujemy o możliwości pobierania wniosków  na stypendia socjalne dla uczniów. Druki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ul. Rynek 1

w godz. 7.00 - 15.00 oraz jako załącznik do ogłoszenia. Wnioski przyjmowane będą od 1.09.2016r. do 15.09.2016r. w biurze Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc sierpień 2016r.
Stypendia szkolne może otrzymać  uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów,  gdzie w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna. Dochód kwalifikujący do uzyskania stypendium szkolnego wynosi 514zł na osobę w rodzinie.
W roku szkolnym 2016/2017 uwzględniane będą fakt;
1. Całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.
2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych tj.:
- podręczniki, zeszyty,
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,
- tornister (plecak szkolny)
- obuwie sportowe na w-f (raz na semestr na ucznia), strój sportowy na zajęcia w-f (dres – 1 szt., spodenki – 3 szt., koszulka sportowa – 3 szt.)
- inne zakupy wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia związane z nauką zawodu (potrzebne potwierdzenie przez szkołę o odbywaniu praktyk zawodowych z podaniem rodzaju zawodu)
- piórnik, art. szkolne (np. blok, kredki, pędzle, temperówki, klej, flamastry, papier kolorowy,    ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, kalkulatory, bristol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.)
- tusze do drukarek, multimedialne programy edukacyjne,
- sprzęt komputerowy (komputer, laptop, tablet, monitor, drukarka), oprogramowanie do komputera, części do komputera,
- strój kąpielowy, strój galowy wymagany przez szkołę oraz strój sportowy związany z uprawnieniem określonej dyscypliny sportowej (potwierdzenie przynależności do klubu sportowego)
3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (różnica pomiędzy ceną biletu lub wysokością opłaty za internat a wysokością dodatku do zasiłku rodzinnego)     
Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. W przypadku zakupu podręczników używanych wystarczające jest oświadczenie za ile zakupiono oraz potwierdzenie przez szkołę, że uczeń posiada te podręczniki. Istotne jest także by np.: plecak, buty itp. miały adnotacje „szkolne” lub „ sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma tej informacji w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, zakup może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń.
NIE BĘDĄ REALIZOWANE FAKTURY ZA : OKULARY KOREKCYJNE, ROWERY, OBUWIE ZIMOWE I LETNIE ORAZ ODZIEŻ (POZA WYMIENIONYMI WCZEŚNIEJ OBUWIEM SPORTOWYM SPODENKAMI i KOSZULKAMI NA LEKCJE W-F)
Druk wniosku (pobierz)