Galerie

Termin i porządek obrad XX sesji Rady Gminy

W dniu 9 listopada 2016r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się XX sesja Rady Gminy.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XIX sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew
    za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy,
   2/ określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy,
   3 /zmian budżetu gminy na 2016r.,   
   4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025,
   5/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pt.
       „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi
       Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne
       i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
       pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu  terytorialnego
       i ich jednostki organizacyjne w ramach WRPO na lata 2014-2020,
   6/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
       i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
       opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe
       warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
       ich pobierania,
   7/ rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami
       pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
       o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok,
   8/ określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych,
        prowadzonych przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu obowiązków
        powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
   9/ nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, 
  10/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Rozdrażew na okręgi
      wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
      w każdym okręgu,
  11/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Rozdrażew na stałe
      obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
      obwodowych komisji  wyborczych,
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Zapytania i wolne wnioski.