Termin i porządek obrad XXI nadzwyczjnej sesji

W dniu 23 listopada 2016r. o godz. 13.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Podjęcie uchwał w sprawach:
     1/ wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie
         współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: Wdrożenie wysokiej  jakości
         usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin
         Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” w ramach
         Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO
         2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój
         elektronicznych usług publicznych,  Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług
         publicznych oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu.
     2/ wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rozdrażew do spółki Regionalny
         Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce
         Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.