Informacja z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 23 listopada 2016r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia trzech uchwał.

   Pierwszą uchwałą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: Wdrożenie wysokiej  jakości  usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin  Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Realizowany przez powiat i gminy powiatu projekt ma zapewnić gminie wsparcie finansowe rozwoju elektronicznych usług administracyjnych dla mieszkańców. W ramach zadania planuje się rozszerzenie programów zapewniających obsługę finansową podatników o funkcję  wysyłania wiadomości tekstowych (sms-ów) o wysokości zobowiązań i terminach ich płatności,  wdrożenie cyfryzacji informacji przestrzennej z wektoryzacją  studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi Rady Gminy. Warunkiem wspólnej realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania umożliwiającego pokrycie 85% kosztów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat i gminy zapewniłyby wówczas pozostałe  15% środków.
 Drugą z uchwał Rada  wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. poprzez nabycie udziału w spółce. Uchwała umożliwi gminie uzyskanie statusu udziałowca, a co za tym idzie wpływu na decyzje Spółki prowadzącej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp., do którego trafiają odpady komunalne z naszej gminy. Koszt nabycia udziału wyniesie 1.000zł. 
  Ostatnią uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata         2016-2025. W zestawieniu  przedsięwzięć wprowadzono zadanie polegające na  „Wdrożeniu wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin  Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” na rozwój elektronicznych usług publicznych z łącznym limitem wydatków w ramach wkładu własnego w kwocie 32.805zł, z tego 2.805zł zabezpieczono w tegorocznym budżecie, 17.000zł - 2017r. i 13.000zł - 2018r.