Informacja z obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

 W dniu 28 grudnia 2016r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia uchwały

określającej czas bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do lat 5 w przedszkolu oraz opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rozdrażew. Uchwała na nowo określa stawkę odpłatności w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad limit bezpłatnej opieki wynoszący, jak dotychczas, 5 godzin dziennie. W myśl znowelizowanej ustawy o systemie oświaty odpłatność ta nie dotyczy jednak dzieci w wieku 6 lat, stąd konieczność ponownego uregulowania tego zagadnienia.