Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  z dniem 2.01.2018r. możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (w szczególności popularnych płyt eternitowych) z posesji prywatnych. 

Jest to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez Gminę Rozdrażew z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego w celu wspólnej realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”. W oparciu o porozumienie każda ze stron zabezpieczy na ten cel środki w swoim budżecie, dodatkowo Powiat wystąpi o dofinansowanie realizacji programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fundusz udziela wsparcia na ten cel wyłącznie samorządom powiatowym i związkom międzygminnym).

O dofinansowanie usunięcia azbestu z posesji mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości lub inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości. Warunkiem niezbędnym dotacji jest złożenie wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest w Urzędzie Gminy wraz z następującymi załącznikami:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- potwierdzoną kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachowego) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Krotoszyńskiego – w przypadku złożenia wniosku na demontaż, transport i utylizację,

- oświadczenie o pomocy de minimis – w przypadku budynków służących działalności rolniczej

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w trybie ciągłym aż do 31 sierpnia każdego roku. Po weryfikacji kompletności i poprawności wniosku treści oraz ewentualnej kontroli stanu nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, przekazywane będą do Starostwa Powiatowego. Starostwo będzie przyznawać dofinansowanie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania dostępnych środków. Warto więc złożyć wniosek możliwie najszybciej.

Wykonawcę, który odbierze, przewiezie i zutylizuje wyroby azbestowe wyłoni Starostwo Powiatowe w drodze przetargu. Dofinansowanie będzie miało formę pokrycia kosztów wyłonionemu wykonawcy w oparciu o protokół ważenia sporządzany przy odbiorze wyrobów z posesji przy udziale wnioskodawcy i przedstawiciela Starostwa lub Urzędu Gminy.

Mieszkańcy, którzy mają zdemontowane azbestowe pokrycie dachowe, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania zobowiązani są składować płyty na paletach, zabezpieczone folią i w miejscu zapewniającym dojazd pojazdu w celu odbioru.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej gminy oraz w biurach nr 10 i 11 Urzędu Gminy (budynek w podwórzu), gdzie można również uzyskać dodatkowe informacje.

Do pobrania:

- wniosek o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest >>>>

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz UG) (pobierz starostwo)

- oświadczenie o pomocy de minimis >>>>>

 - regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego – uchwała Rady Powiatu Krotoszyńskiego >>>>>