Galerie

Termin i porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy

XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 23 lutego 2017r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

 

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
    na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w 2016r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
      ustroju szkolnego, 
  2/ zmian budżetu  gminy na 2017r.,
  3/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie,
  4/ określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
       bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2017r., 
  5/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
       Rozdrażew na lata 2017-2022,
  6/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu
      Gminy Rozdrażew,
  7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem
       lokali użytkowych (garaży, pomieszczeń gospodarczych)  oraz dzierżawę 
      ogrodów z dotychczasowymi najemcami  na okres 3 lat,
  8/ przyjęcia sprawozdań  z działalności stałych komisji Rady Gminy,
10/ przyjęcia planów pracy na rok 2017.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.