Galerie

Termin i porządek obrad XXV sesji Rady Gminy

XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 29 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy.
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew w 2016 r.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
    na terenie gminy Rozdrażew w 2016 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  
    szkolnego,
2/ określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
    prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, dla kandydatów zamieszkałych poza
    obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych
    do potwierdzenia tych kryteriów,
3/ określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych
    przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
    prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i dokumentów niezbędnych
    do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium
    określonej liczby punktów,
4// zmian budżetu  gminy na 2017r.,
5/ zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
     odprowadzania ścieków na terenie gminy.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.