Galerie

Termin i porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy

XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg ze szczególnym
    uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjno- remontowych na obszarze gminy.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rozdrażew
    z organizacjami pozarządowymi za 2016r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych na obszarze Gminy Rozdrażew  na 2017r.,
2/ zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na obszarze
    Gminy Rozdrażew  na 2017r.,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 r.,
4/ zmian budżetu  gminy na 2017r.,
5/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025,
6/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
    kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew-nowe osiedle”.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów