Galerie

Termin i porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy

XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 30 maja 2017r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

 

Porządek obrad obejmuje m.in. : 
  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania
      budżetu gminy Rozdrażew za 2016r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
      wykonania budżetu.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1/ zmian budżetu gminy na 2017r.,
      2/ dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rozdrażew
           instrumentem płatniczym,
      3/ odwołania Skarbnika Gminy.
  6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
  7. Zapytania i wolne wnioski.