Galerie

XLI sesja Rady Gminy

W dniu 20 sierpnia  o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Rozdrażew.
Porządek obrad obejmuje m.in..:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z obrad XL sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew,
2/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rozdrażew,
3/ zmian w budżecie gminy na 2010r.,
4/ warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego,
5/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.