Galerie

Informacja z obrad XXXVI sesji Rady

W dniu 29 listopada 2017r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia czterech uchwał.

Rada podjęła na nowo uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcania z dniem 1 września 2017r.  Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową. Ze względu na koszty wynikające  m.in.  z zakupu nowych pieczęci, tablic zrezygnowano z ujęcia w nazwie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oddziałów  przedszkolnych.  Zmianie nie uległa natomiast struktura jednostki, w skład której wchodzą szkoły filialne i oddziały przedszkolne.
Podjęte w trakcie sesji dwie kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na najem lokali użytkowych z dotychczasowymi dzierżawcami na okres okres 3 lat.  Umowy dotyczą gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz pomieszczeń  przeznaczonych na działalność Przychodni ROZMED wynajmowanych przez gminę w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.  Krotoszyńskiej  w Rozdrażewie. Konieczność  podjęcia uchwał Rady wynikła z faktu, że nowe umowy z dotychczasowymi najemcami zawarte na kolejne trzy lata przekroczą łączny 10-letni limit czasowy, jaki jest wyznaczony do samodzielnego zwierania kolejnych umów przez Wójta z tą samą osobą.
Ostatnią uchwałą Rada powierzyła Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadanie polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych  z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rozdrażew. Uchwała jest konsekwencją podjętej w 2016r. uchwały o nabyciu przez gminę udziału i przystąpieniu do Regionalnego Zakładu  Zagospodarowana Odpadów  w Ostrowie Wlkp., najbliżej położonej instalacji regionalnej. Realizując  ustawowy obowiązek  Rada powierzyła w/w  spółce zadanie własne gminy polegające na odpowiednim zagospodarowaniu odpadów komunalnych, co pozwoli na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i ograniczenia  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Tym samym zagospodarowanie odpadów przez spółkę, umożliwi gminie ogłoszenie przetargu na kolejne dwa lata wyłącznie na transport i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.