Galerie

Zmiana nazwy ulicy 25 Stycznia

Niniejszym informuję, że Wojewoda Wielkopolski  Zarządzeniem  Zastępczym z  dnia 12 grudnia 2017r.(opublikowanym w dniu 14 grudnia 2017r.  Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2017, poz. 8521) dokonał  zmiany nazwy ulicy 25 Stycznia na Kompanii Rozdrażewskiej.

Zmiana dokonana została w trybie ustawy z dnia 01 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016r. Poz. 744 ze zm.) i  wejdzie w życie 28 grudnia 2017r.
Za podstawę  zmiany  nazwy  przyjęto interpretację  w myśl której dotychczasowa nazwa, którą  nadano  ulicy w celu upamiętnienia zakończenia okupacji  hitlerowskiej na ziemi rozdrażewskiej, uznana została  przez Wojewodę Wielkopolskiego za spełniającą  „funkcję gloryfikacji  Armii  Czerwonej”. Pełna treść zarządzenia wraz z uzasadnieniem  (pobierz)  
Jednocześnie informuję,  że:
1. Na mocy art. 5 ust. 1   wyżej  wymienionej  ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
2. Zgodnie z art. 5 ust. 2 wyżej  wymienionej ustawy zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
3. Numery  porządkowe nieruchomości  pozostają  bez zmian.
4. O zmianie adresu  należy  bez  zbędnej  zwłoki  powiadomić  różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady  pracy, urzędy  skarbowe,  zakłady  ubezpieczeń społecznych,  fundusze emerytalne,  instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i  komórkowej,  dostawców  Internetu itp.. W przypadku  rolników  wskazane  jest  również powiadomienie Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Powiatowego  Lekarza Weterynarii, itp. Natomiast  osoby  fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  powinny  dokonać zmian w  Centralnej  Ewidencji i Informacji  o  Działalności  Gospodarczej CEIDG.

                                                                                     Z poważaniem
 
                                                                                Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                   /-/ Mariusz Dymarski